Giới thiệu

Ban An toàn giao thông Tỉnh (gọi tắt Ban) là tổ chức phối hợp liên  ngành, có chức năng giúp Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Tỉnh chỉ đạo thực hiện các  biện pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và khắc phục ùn tắc giao thông  trên địa bàn Tỉnh.

Ban An toàn giao thông Tỉnh được sử dụng con dấu riêng; được mở tài  khoản tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Đồng Tháp.

NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

1. Đề xuất với Uỷ ban nhân dân Tỉnh:

 Kế hoạch và biện pháp phối hợp  các sở, ban, ngành và chính quyền các cấp trong việc thực hiện các giải pháp  bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và khắc phục ùn tắc giao thông;

Chủ trương  kiện toàn Ban An toàn giao thông cấp huyện, để triển khai có hiệu quả công tác  bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

2. Giúp Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Tỉnh chỉ đạo và đôn đốc việc phối hợp  hoạt động của các ngành, tổ chức và các đoàn thể trong lĩnh vực bảo đảm trật tự,  an toàn giao thông và khắc phục ùn tắc giao thông trên địa bàn Tỉnh.

3. Tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trong mọi tầng lớp Nhân dân trên địa  bàn Tỉnh về các quy định của pháp luật, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và quy định của các Bộ, ngành liên quan đến công tác bảo đảm trật  tự, an toàn giao thông.

4. Báo cáo khẩn cấp Uỷ ban nhân dân Tỉnh và Uỷ ban An toàn giao thông  Quốc gia về tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn Tỉnh;  phối hợp chỉ đạo công tác cứu hộ, cứu nạn, khắc phục, hạn chế hậu quả do tai  nạn giao thông gây ra, chỉ đạo cơ quan chức năng xác định nguyên nhân và đề  xuất kịp thời biện pháp ngăn chặn; thực hiện chế độ báo cáo định kỳ (hàng  tháng, quý, năm) hoặc đột xuất về tình hình trật tự, an toàn giao thông, tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông.

5. Quy định chế độ, phạm vi trách nhiệm của các cơ quan thành viên và  từng thành viên của Ban; quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của Văn phòng Ban.

6. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Tỉnh giao và theo quy định của pháp luật.